Všeobecné obchodné podmienky - hosť | Hladamchatu.sk

Logo

Načítavám......

Všeobecné obchodné podmienky – hosť

Všeobecné obchodné podmienky služieb ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky www.hladamchatu.sk

I. Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi Poskytovateľom a každou osobou, ktorá je záujemcom o služby ponúkané Poskytovateľom na Internetovej stránke Poskytovateľa, t. j. záujemcom.

2. Poskytovateľom sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie:


Obchodné meno: Mavasto, s.r.o.
Sídlo: Južná trieda 1575/48, 040 01 Košice – mestská časť Juh
IČO: 54 406 820
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 53494/V
DIČ: 2121655415

Kontaktné údaje Poskytovateľa:
Email: [email protected]
Číslo: +421 951 175 870

3. Poskytovateľ je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetovú stránku a poskytuje služby na doméne s názvom www.hladamchatu.sk (ďalej aj “Internetová stránka“). Prostredníctvom uvedenej internetovej stránky Poskytovateľ poskytuje svoje služby Záujemcom.

4. Poskytovateľom služieb ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky je Poskytovateľ.

5. Záujemcom je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá sa úspešne zaregistrovala na internetovej stránke Poskytovateľa.

6. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

7. Službami sa rozumejú služby, ktoré Poskytovateľ ponúka prostredníctvom Internetovej stránky – ide o sprostredkovanie uzatvorenia zmluvy o ubytovaní podľa § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. medzi ubytovateľom a Záujemcom ako objednávateľom, a to na základe inzercie ubytovacích zariadení vo vlastníctve ubytovateľov.

8. Zmluvou sa rozumie Zmluva o sprostredkovaní, predmetom ktorej je sprostredkovanie uzatvorenia zmluvy o ubytovaní podľa § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. medzi ubytovateľom a Záujemcom ako objednávateľom, a to na základe inzercie ubytovacích zariadení.

9. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj

Vrátna 3
P. O. BOX A-35
040 65 Košice 1

tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95
email: [email protected]

Formulár na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

10. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, môže spotrebiteľ tieto sťažnosti a podnety adresovať Poskytovateľovi, pričom odporúčame spotrebiteľom, aby na zasielanie sťažností a podnetov Poskytovateľovi využili emailovú adresu Poskytovateľa: [email protected] Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informujeme spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet Poskytovateľovi doručil.

II. Objednávka služieb – uzatvorenie zmluvy o sprostredkovaní

1. Návrhom na uzatvorenie zmluvy o sprostredkovaní zo strany Záujemcu, je prejav vôle Záujemcu adresovaný Poskytovateľovi, prejavený vyplnením registračného formulára na internetovej stránke Poskytovateľa – t. j. formulára týkajúceho sa registrácie a vytvorenia užívateľského konta na internetovej stránke, pričom obsahom registračného formulára sú Poskytovateľom požadované údaje a účelom ktorého je prejavenie záujmu Záujemcu uzatvoriť s Poskytovateľom zmluvu o sprostredkovaní.

2. Na to, aby sa Záujemca mohol na internetovej stránke zaregistrovať, je potrebné, aby pravdivo vyplnil všetky údaje, aby overil svoje telefónne číslo a emailovú adresu, a to podľa inštrukcií Poskytovateľa.

3. Záujemcovi sú ešte pred vyplnením a odoslaním prihlášky oznámené prostredníctvom internetovej stránky a týchto Všeobecných obchodných podmienok (vrátane Reklamačného poriadku) všetky informácie týkajúce sa uzatváranej zmluvy, ako aj služby samotnej, ktorá je predmetom zmluvy, ako aj ďalšie informácie v zmysle § 3 zákona č. 102/2014 Z. z.

4. K akceptácii objednávky zo strany Poskytovateľa (t. j. k akceptácii návrhu na uzatvorenie zmluvy), a teda k uzatvoreniu zmluvy, dochádza na základe elektronického potvrdenia Poskytovateľa adresovaného prostredníctvom internetovej stránky Záujemcovi, ktorým je Záujemcovi oznámené, že jeho registrácia akceptovaná a jeho užívateľské konto bolo vytvorené.

5. Poskytovateľ nie je povinný uzatvoriť so Záujemcom zmluvu, pričom neuzatvorenie zmluvy nie je Poskytovateľ povinný nijako odôvodňovať.

6. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

7. Zmluva môže zaniknúť písomnou výpoveďou, dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od nej.

8. Ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená vypovedať zmluvu, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, pričom zmluva zaniká uplynutím 1-mesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zmluvy doručená druhej zmluvnej strane.

9. Ktorákoľvek zmluvná strana môže od uzatvorenej Zmluvy odstúpiť, ak tak stanovujú tieto VOP alebo príslušné právne predpisy.

III. Zmluva o sprostredkovaní

  1. Na základe uzatvorenej Zmluvy o sprostredkovaní, zverejňuje Poskytovateľ inzeráty ubytovaní vo vlastníctve tretích osôb (ubytovateľov) s ktorými má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu a ktoré sú k dispozícii, na účely uzatvorenia zmluvy o ubytovaní so Záujemcami ako objednávateľmi ubytovania.
  2. Zverejňované inzeráty obsahujú výlučne informácie a údaje poskytnuté zo strany tretích osôb – ubytovateľov, pričom Poskytovateľ nezodpovedá za pravdivosť týchto údajov a informácií, ako ani za pravdivosť fotografií nehnuteľností, ktoré boli publikované ubytovateľmi.
  3. Na základe uzatvorenej zmluvy, nemá Poskytovateľ nárok na žiadnu odmenu ani iné platby od Záujemcu.
  4. Ak na základe činnosti Poskytovateľa, dôjde k uzatvoreniu zmluvy o ubytovaní s treťou osobou ako ubytovateľom, je Záujemca ako objednávateľ povinný dodržať podmienky uzatvorenej zmluvy o ubytovaní, najmä sa zúčastniť ubytovania a zaplatiť ubytovateľovi dohodnutú odmenu.

IV. Zmluva o ubytovaní a vylúčenie zodpovednosti Poskytovateľa

  1. Výsledkom sprostredkovania podľa týchto VOP je zmluva o ubytovaní uzatvorená medzi treťou osobou ako ubytovateľom a Záujemcom ako objednávateľom.
  2. Akékoľvek právne vzťahy medzi ubytovateľom a Záujemcom ako objednávateľom, ktoré vyplývajú z uzatvorenej zmluvy o ubytovaní alebo s ňou súvisia, sú výlučne právnymi vzťahmi medzi ubytovateľom a Záujemcom.
  3. Poskytovateľ nie je zmluvnou stranou zmluvy o ubytovaní a nijakým spôsobom nezodpovedá za plnenie povinností jednotlivých zmluvných strán, ako ani za akúkoľvek škodu, ktorá niektorej zo zmluvných strán vznikne.
  4. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Poskytovateľ vyhlasuje a informuje Záujemcov, že je výlučne sprostredkovateľom, ktorý vykonáva činnosť smerujúcu k tomu, aby mohol Záujemca ako objednávateľ uzatvoriť s treťou osobou ako ubytovateľom, zmluvu o ubytovaní a že Poskytovateľ nezodpovedá ako za uzatvorenie predmetnej zmluvy, tak ani ja jej obsah a plnenie povinností z nej vyplývajúcich.
  5. Poskytovateľ nezodpovedá za výpadky alebo nefunkčnosť internetovej stránky, ktoré sú spôsobené tretími osobami.
  6. Poskytovateľ taktiež nezodpovedá za výpadky alebo nefunkčnosť internetovej stránky, ak Záujemca nespĺňa niektorú z nasledovných požiadaviek:

- Aktuálna verzia ktoréhokoľvek internetového prehliadača

- Internetové pripojenie

V. Odstúpenie Záujemcu – spotrebiteľa, od zmluvy bez uvedenia dôvodu

1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Poskytovateľovi, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Poskytovateľa, ktorá je Mavasto, s.r.o., so sídlom Južná trieda 1575/48, 040 01 Košice – mestská časť Juh.

3. Odstúpenie od zmluvy možno u Poskytovateľa uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Poskytovateľa. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol dátum objednania služieb, službu, od ktorej odstupuje, meno a priezvisko, adresu Poskytovateľa a číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol Poskytovateľovi z odstupujúcej zmluvy (v opačnom prípade Poskytovateľ vráti spotrebiteľovi platbu za službu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe).

4. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.

5. Môžete využiť formulár odstúpenia od zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný k nahliadnutiu aj stiahnutiu na internetovej stránke Poskytovateľa.

6. Poskytovateľ vráti zaplatené plnenie za služby do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.

7. Vzhľadom k charakteru poskytovanej služby, nevzniknú spotrebiteľovi v prípade odstúpenia od zmluvy žiadne osobitné náklady (ako by tomu bolo napríklad v prípade vrátenia tovaru).

VI. Alternatívne riešenie sporov

1. V prípade, že Záujemca ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť Záujemcu podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Záujemcom, Záujemca má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/; kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Záujemca môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Poskytovateľom a Záujemcom – spotrebiteľom vyplývajúcich zo zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku, ktorý je sprístupnený na Internetovej stránke Poskytovateľa.

4. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť tieto VOP a ich prílohy. O zmene VOP alebo ich príloh je Poskytovateľ povinný informovať Záujemci najmenej 7 dní pred dňom, kedy bude účinná zmena VOP alebo ich príloh. V prípade akejkoľvek zmeny VOP alebo ich príloh, je Záujemca oprávnený odstúpiť od uzatvorenej Zmluvy, a to kedykoľvek v období od oznámenia plánovanej zmeny VOP až do 14-teho kalendárneho dňa odo dňa účinnosti zmien vo VOP alebo ich prílohách.

5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na Internetovej stránke Poskytovateľa dňa 1.7.2022

Dokumenty na stiahnutie