Všeobecné obchodné podmienky - ubytovateľ | Hladamchatu.sk

Logo

Načítavám......

Všeobecné obchodné podmienky – ubytovateľ

Všeobecné obchodné podmienky služieb ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky www.hladamchatu.sk

I. Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi Poskytovateľom a každou osobou, ktorá je záujemcom o služby ponúkané Poskytovateľom na Internetovej stránke Poskytovateľa, t. j. záujemcom.

2. Poskytovateľom sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie:

Obchodné meno: Mavasto, s.r.o.
Sídlo: Južná trieda 1575/48, 040 01 Košice – mestská časť Juh
IČO: 54 406 820
DIČ: 2121655415

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 53494/V

Kontaktné údaje Poskytovateľa:
Email: [email protected]
Číslo: +421 951 175 870

3. Poskytovateľ je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetovú stránku a poskytuje služby na doméne s názvom www.hladamchatu.sk (ďalej aj “Internetová stránka“). Prostredníctvom uvedenej internetovej stránky Poskytovateľ poskytuje svoje služby Záujemcom.

4. Poskytovateľom služieb ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky je Poskytovateľ.

5. Záujemcom je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá sa úspešne zaregistrovala na internetovej stránke Poskytovateľa a má záujem o inzerovanie svojich nehnuteľností, za účelom uzatvorenia zmluvy o ubytovaní s tretími osobami ako objednávateľmi.

6. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

7. Službami sa rozumejú služby, ktoré Poskytovateľ ponúka prostredníctvom Internetovej stránky – ide o sprostredkovanie uzatvorenia zmluvy o ubytovaní podľa § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. medzi Záujemcom ako ubytovateľom a treťou osobou ako objednávateľom, a to na základe inzercie ubytovacích zariadení vo vlastníctve Záujemcov.

8. Zmluvou sa rozumie Zmluva o sprostredkovaní, predmetom ktorej je sprostredkovanie uzatvorenia zmluvy o ubytovaní podľa § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. medzi Záujemcom ako ubytovateľom a treťou osobou ako objednávateľom, a to na základe inzercie ubytovacích zariadení vo vlastníctve Záujemcov. Predmetom zmluvy je tiež poskytovanie ďalších s tým súvisiacich služieb v zmysle týchto VOP a uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní.

9. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj
Vrátna 3
P. O. BOX A-35
040 65 Košice 1

tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95
email: [email protected]

Formulár na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

10. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, môže spotrebiteľ tieto sťažnosti a podnety adresovať Poskytovateľovi, pričom odporúčame spotrebiteľom, aby na zasielanie sťažností a podnetov Poskytovateľovi využili emailovú adresu Poskytovateľa: [email protected] Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informujeme spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet Poskytovateľovi doručil.

II. Objednávka služieb – uzatvorenie zmluvy o sprostredkovaní

1. Návrhom na uzatvorenie zmluvy o sprostredkovaní zo strany Záujemcu, je prejav vôle Záujemcu adresovaný Poskytovateľovi, prejavený vyplnením formulára na internetovej stránke Poskytovateľa – t. j. formulára týkajúceho sa registrácie Záujemcu ako ubytovateľa a vytvorenia s tým súvisiaceho konta na internetovej stránke, pričom obsahom formulára sú Poskytovateľom požadované údaje a účelom ktorého je prejavenie záujmu Záujemcu uzatvoriť s Poskytovateľom zmluvu o sprostredkovaní.

2. Na to, aby sa Záujemca mohol na internetovej stránke zaregistrovať ako ubytovateľa, je potrebné, aby pravdivo vyplnil všetky požadované údaje. Ako ubytovateľ sa môže zaregistrovať iba osoba, ktorá je zaregistrovaná na internetovej stránke Poskytovateľa, t. j. ktorá už má vytvorený užívateľský účet a konto.

3. Záujemcovi sú ešte pred vyplnením a odoslaním formulára oznámené prostredníctvom internetovej stránky a týchto Všeobecných obchodných podmienok (vrátane Reklamačného poriadku) všetky informácie týkajúce sa uzatváranej zmluvy, ako aj služby samotnej, ktorá je predmetom zmluvy, ako aj ďalšie informácie v zmysle § 3 zákona č. 102/2014 Z. z.

4. K akceptácii objednávky zo strany Poskytovateľa (t. j. k akceptácii návrhu na uzatvorenie zmluvy), a teda k uzatvoreniu zmluvy, dochádza na základe elektronického potvrdenia Poskytovateľa adresovaného prostredníctvom internetovej stránky Záujemcovi, ktorým je Záujemcovi oznámené, že jeho registrácia akceptovaná a jeho užívateľské konto ako ubytovateľa, bolo vytvorené.

5. Poskytovateľ nie je povinný uzatvoriť so Záujemcom zmluvu, pričom neuzatvorenie zmluvy nie je Poskytovateľ povinný nijako odôvodňovať.

6. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

7. Zmluva môže zaniknúť písomnou výpoveďou, dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od nej.

8. Ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená vypovedať zmluvu, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, pričom zmluva zaniká uplynutím 1-mesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zmluvy doručená druhej zmluvnej strane.

9. Ktorákoľvek zmluvná strana môže od uzatvorenej Zmluvy odstúpiť, ak tak stanovujú tieto VOP alebo príslušné právne predpisy.

10. Poskytovateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, tiež v prípade ak:

a) záujemca bude porušovať povinnosti podľa týchto VOP

b) inzeráty Záujemcu budú odporovať právnym predpisom, verejnému poriadku alebo dobrým mravom,

c) na Záujemcu a jeho ubytovanie budú opakované negatívne recenzie a/alebo sťažnosti zo strany tretích osôb využívajúcich ubytovanie Záujemcu ako ubytovateľa.

11. V prípade, ak chce Záujemca využívať služby poskytované Poskytovateľom, nie ako ubytovateľ, ale ako záujemca o ubytovanie, je povinný vo svojom užívateľskom konte, prepnúť používateľský režim z ubytovateľa na záujemcu o ubytovanie – v takom prípade sa práva a povinnosti medzi ním a Poskytovateľom riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami pre záujemcov o ubytovanie, s ktorými Záujemca prejavil súhlas pri prvotnej registrácii na internetovej stránke a pri vytváraní užívateľského konta.

III. Zmluva o sprostredkovaní

 1. Na základe uzatvorenej Zmluvy o sprostredkovaní, je Poskytovateľ povinný (v rozsahu objednanom a uhradenom Záujemcom a za podmienok podľa týchto VOP) inzerovať nehnuteľnosť Záujemcu, za účelom uzatvorenia zmluvy o ubytovaní medzi záujemcom a tretími osobami, ako aj je povinný poskytovať Záujemcovi ďalšie ním objednané služby, a to všetko za dohodnutých podmienok.

 2. Na základe uzatvorenej Zmluvy o sprostredkovaní, je Záujemca povinný uhradiť Poskytovateľovi dohodnutú odmenu za služby objednané Záujemcom, a to v zmysle cenníka, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 3. Na základe uzatvorenej Zmluvy o sprostredkovaní s Poskytovateľom, je Záujemca oprávnený inzerovať aj viac svojich nehnuteľností, pričom pre každú nehnuteľnosť platia ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 4. Ak na základe činnosti Poskytovateľa, dôjde k uzatvoreniu zmluvy o ubytovaní s tretími osobami, je Záujemca ako ubytovateľ povinný poskytnúť tretím osobám ubytovanie za cenu a v rozsahu v akom sa na tom s tretími osobami dohodol a ponúknuť im ďalšie dohodnuté služby. Záujemca najmä nie je oprávnený žiadať od tretích osôb ako objednávateľov vyššiu sumu za ubytovanie ako sumu, ktorú za ubytovanie zverejnil prostredníctvom internetovej stránky Poskytovateľa.
 5. Ak na základe činnosti Poskytovateľa, dôjde k uzatvoreniu zmluvy o ubytovaní s tretími osobami, je Záujemca konať tak, aby nepoškodzoval dobré meno Poskytovateľa.
 6. V prípade ak Záujemca poruší akúkoľvek svoju povinnosť podľa bodu 4 alebo 5 tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od uzatvorenej Zmluvy.

IV. Cena za služby poskytované Poskytovateľom

1. Poskytovateľ poskytuje Záujemcom služby podľa uzatvorenej Zmluvy a týchto Všeobecných obchodných podmienok za odplatu alebo bezodplatne (v závislosti od konkrétnej služby), a to všetko v zmysle cenníka, ktorý je neoddeliteľnou prílohou týchto Všeobecných obchodných podmienok.

2. Za jednotlivé služby uvedené v cenníku platí Záujemca prostredníctvom kreditov zakúpených na internetovej stránke Poskytovateľa. Cena jedného kreditu je 1,- EUR bez DPH, pričom jednotlivé balíčky kreditov, ktoré je možné zakúpiť, ako aj ceny za tieto balíčky, sú zverejnené na internetovej stránke Poskytovateľa, v rámci ktorej sa predmetné kredity kupujú.

3. Za kúpu kreditov je možné platiť bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa alebo hotovostným vkladom na účet Poskytovateľa, na základe platobných údajov zaslaných Záujemcovi zo strany Poskytovateľa.

4. Zakúpené kredity môže Záujemca využiť na platbu za služby v zmysle cenníka, o ktoré bude mať záujem, a to kedykoľvek počas platnosti Zmluvy v súvislosti s akýmkoľvek inzerátom Záujemcu, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa.

5. Poskytovateľ môže kedykoľvek rozhodnúť, že poskytne Záujemcom zľavu z cien uvedených v cenníku, ako aj môže určiť výšku tejto zľavy, obdobie a podmienky jej trvania. Poskytnutú zľavu môže Poskytovateľ kedykoľvek zrušiť, avšak nikdy nie zo spätnou účinnosťou.

6. Poskytovateľ je oprávnený na jednostrannú zmenu cenníka, pričom o zmene je povinný informovať Záujemcov emailom alebo prostredníctvom internetovej stránky, a to najmenej 7 kalendárnych dní pred dňom, kedy dôjde k zmene cenníka. V prípade akejkoľvek zmeny cenníka je Záujemca oprávnený odstúpiť od Zmluvy, a to najneskôr do dňa, v ktorom bude účinný nový cenník.

V. Inzercia nehnuteľností a aktivácia konta

 1. Ak má Záujemca záujem inzerovať na internetovej stránke nehnuteľnosť, za účelom sprostredkovania uzatvorenia zmluvy o ubytovaní zo strany Poskytovateľa, je povinný na internetovej stránke Poskytovateľa vyplniť formulár, prostredníctvom ktorého zverejní inzerát nehnuteľnosti na internetovej stránke Poskytovateľa.

 2. V rámci vypĺňania formulára podľa bodu 1 tohto článku, je Záujemca povinný pravdivo uviesť všetky požadované údaje a informácie.
 3. Inzerát vyplnený Záujemcom podľa tohto bodu podlieha schváleniu zo strany Poskytovateľa, ktorý formulár schváli alebo neschváli do 48 hodín od jeho vyplnenia a odoslania zo strany Záujemcu. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť schválenie formulára z akéhokoľvek dôvodu, najmä:

a) formulár obsahuje nepravdivé alebo neúplné informácie,

b) formulár obsahuje ustanovenia a údaje, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi, verejným poriadkom alebo dobrými mravmi,

c) formulár obsahuje fotografie v nesprávnom formáte alebo fotografie, ktoré sú rozmazané alebo neposkytujú úplnú a objektívnu predstavu o nehnuteľnosti, ktorá je predmetom inzerátu.

 1. V prípade ak bude inzerát obsahovať nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje alebo iný dôvod odmietnutia zo strany Poskytovateľa, môže Poskytovateľ kontaktovať Záujemcu emailom alebo telefonicky, s cieľom odstránenia chýb inzerátu a jeho opravy.
 2. Ceny ubytovania, termíny ubytovania, časy príchodu a odchodu, ako aj akékoľvek iné údaje a podmienky týkajúce sa ubytovania, nehnuteľnosti a zmluvy o ubytovaní, si určuje Záujemca sám a Poskytovateľ nezodpovedá v nijakom rozsahu za správnosť ani obsah týchto údajov.
 3. Na to, aby mohlo dôjsť k vyplneniu a odoslaniu inzerátu Záujemcu na schválenie Poskytovateľom a k jeho následnému zverejneniu na internetovej stránke Poskytovateľa, musí mať Záujemca aktivované konto. Aktivácia konta je spoplatnená v zmysle cenníka, ktorý je prílohou týchto Všeobecných obchodných podmienok. Aktivácia konta je platná 1 rok a po uplynutí uvedeného obdobia je potrebná jeho opakovaná aktivácia. Bez aktivovaného konta, nie je Záujemcovi umožnené zverejňovať inzeráty, ako ani využívať iné služby podľa týchto VOP a uzatvorenej zmluvy.

VI. Zmluva o ubytovaní a vylúčenie zodpovednosti Poskytovateľa

 1. Výsledkom sprostredkovania podľa týchto VOP je zmluva o ubytovaní uzatvorená medzi Záujemcom ako ubytovateľom a treťou osobou ako objednávateľom.

 2. Akékoľvek právne vzťahy medzi Záujemcom ako ubytovateľom a treťou osobou ako objednávateľom, ktoré vyplývajú z uzatvorenej zmluvy o ubytovaní alebo s ňou súvisia, sú výlučne právnymi vzťahmi medzi Záujemcom a treťou osobou.
 3. Poskytovateľ nie je zmluvnou stranou zmluvy o ubytovaní a nijakým spôsobom nezodpovedá za plnenie povinností jednotlivých zmluvných strán, ako ani za akúkoľvek škodu, ktorá niektorej zo zmluvných strán vznikne.
 4. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Poskytovateľ vyhlasuje a informuje Záujemcov, že je výlučne sprostredkovateľom, ktorý vykonáva činnosť smerujúcu k tomu, aby mohol Záujemca ako ubytovateľ uzatvoriť s treťou osobou zmluvu o ubytovaní a že Poskytovateľ nezodpovedá ako za uzatvorenie predmetnej zmluvy, tak ani ja jej obsah a plnenie povinností z nej vyplývajúcich.
 5. Poskytovateľ nezodpovedá za výpadky internetovej stránky, ktoré sú spôsobené tretími osobami.
 6. Poskytovateľ taktiež nezodpovedá za nemožnosť Záujemcu, riadnym spôsobom zverejniť inzerát svojej nehnuteľnosti, komunikovať s tretími osobami (záujemcami o ubytovanie) ako ani za nemožnosť Záujemcu využívať ďalšie služby, ktoré sú predmetom uzatvorenej Zmluvy podľa týchto VOP, ak Záujemca nespĺňa niektorú z nasledovných požiadaviek:

- Aktuálna verzia ktoréhokoľvek internetového prehliadača

- Internetové pripojenie

VII. Využitie kreditov

 1. Kredity zakúpené Záujemcom podľa článku III. týchto Všeobecných obchodných podmienok, môže Záujemca využiť na objednanie doplnkových služieb súvisiacich so sprostredkovaním uzatvorenia zmluvy o ubytovaní, poskytovaných Poskytovateľom.

 2. Jednotlivé doplnkové služby, ako aj ich cena (počet kreditov za služby), sú uvedené v cenníku, ktorý je neoddeliteľnou prílohou týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 3. V prípade, ak má Záujemca záujem o využitie doplnkových služieb v súvislosti s niektorým jeho inzerátom zverejneným na internetovej stránke Poskytovateľa, objedná si prostredníctvom internetovej stránky službu, o ktorú má záujem. Na objednanie služby je potrebné, aby mal Záujemca zakúpený dostatočný počet kreditov. Po výbere služby a odoslaní objednávky služby, bude Záujemcovi z jeho konta stiahnutý počet kreditov za konkrétnu službu, pričom služba bude zo strany Poskytovateľa poskytnutá v lehotách, za podmienok a spôsobom, ktoré sú uvedené na internetovej stránke Poskytovateľa, v súvislosti s jednotlivými službami.
 4. Záujemca môže zakúpené kredity kedykoľvek, na základe dohody s iným Záujemcom, previesť na tohto iného Záujemcu. V prípade žiadosti o prevod kreditov na iného Záujemcu, je Záujemca, ktorý chce kredity previesť, povinný kontaktovať Poskytovateľa a poskytnúť mu:

a) identifikačné údaje Záujemcu, na ktorého chce kredity previesť,

b) počet kreditov, ktoré chce previesť,

c) dátum, ku ktorému chce kredity previesť.

 1. Na základe žiadosti Záujemcu podľa bodu 4 vykoná Poskytovateľ prevod kreditov medzi Záujemcami.
 2. Prevod kreditov zo strany Poskytovateľa, podľa bodu 4 tohto článku, je spoplatnený sumou rovnajúcou sa 30% hodnoty kreditov, ktoré sú predmetom prevodu, pričom platí že 1 kredit má hodnotu 1,- EUR bez DPH.
 3. V prípade ukončenia Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, z akéhokoľvek dôvodu, nemá Záujemca nárok na vrátenie kreditov, ktoré neboli z jeho strany využité, ako ani kúpnej ceny za tieto kredity. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí, ak dôjde k ukončeniu zmluvy na základe odstúpenia do zmluvy zo strany Záujemcu – v takom prípade má Záujemca nárok na vrátenie kúpnej ceny kreditov zodpovedajúcej kreditom, ktoré zo strany Záujemcu neboli ku dňu ukončenia zmluvy použité. Poskytovateľ je povinný Záujemcovi vrátiť kredity do 10 kalendárnych dní odo dňa zániku zmluvy na účet z ktorého bola prijatá platba za kredity.

VIII. Odstúpenie Záujemcu – spotrebiteľa, od zmluvy bez uvedenia dôvodu

1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Poskytovateľovi, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Poskytovateľa, ktorá je Mavasto, s.r.o., so sídlom Južná trieda 1575/48, 040 01 Košice – mestská časť Juh.

3. Odstúpenie od zmluvy možno u Poskytovateľa uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Poskytovateľa. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol dátum objednania služieb, službu, od ktorej odstupuje, meno a priezvisko, adresu Poskytovateľa a číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol Poskytovateľovi z odstupujúcej zmluvy (v opačnom prípade Poskytovateľ vráti spotrebiteľovi platbu za službu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe).

4. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.

5. Môžete využiť formulár odstúpenia od zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný k nahliadnutiu aj stiahnutiu na internetovej stránke Poskytovateľa.

6. Poskytovateľ vráti zaplatené plnenie za služby do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.

7. Vzhľadom k charakteru poskytovanej služby, nevzniknú spotrebiteľovi v prípade odstúpenia od zmluvy žiadne osobitné náklady (ako by tomu bolo napríklad v prípade vrátenia tovaru).

IX. Alternatívne riešenie sporov

1. V prípade, že Záujemca ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť Záujemcu podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Záujemcom, Záujemca má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/; kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Záujemca môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Poskytovateľom a Záujemcom – spotrebiteľom vyplývajúcich zo zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

X. Záverečné ustanovenia

1. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku, ktorý je sprístupnený na Internetovej stránke Poskytovateľa.

4. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť tieto VOP a ich prílohy. O zmene VOP alebo ich príloh je Poskytovateľ povinný informovať Záujemci najmenej 7 dní pred dňom, kedy bude účinná zmena VOP alebo ich príloh. V prípade akejkoľvek zmeny VOP alebo ich príloh, je Záujemca oprávnený odstúpiť od uzatvorenej Zmluvy, a to kedykoľvek v období od oznámenia plánovanej zmeny VOP až do 14-teho kalendárneho dňa odo dňa účinnosti zmien vo VOP alebo ich prílohách.

5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na Internetovej stránke Poskytovateľa dňa 1.7.2022

Dokumenty na stiahnutie